Adatvédelmi irányelvek

 1. Előszó

1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a „Szabályzat”) a Solaris-Press Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa utca 11) (továbbiakban a „Szolgáltató”) tevékenysége során kezelt adatokkal, és az általa vezetett és kezelt nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.

1.2. A Szabályzat célja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározza a Szolgáltató által végzett adatkezelés legfontosabb szabályait, meghatározza a Szolgáltatónál vezetett nyilvántartások törvényes működésének biztosításához szükséges felelősségi rendet, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

 1. A Szabályzat hatálya

2.1. Területi hatály: a Szolgáltató internetes oldalain (továbbiakban az „Oldalak”) kínált szolgáltatások igénybevételének minden területe.

2.2. Időbeli hatály: a Szabályzat a kiadás napjától módosításig, illetve visszavonásig érvényes.

2.3. Személyi hatály: minden – a jelen Szabályzat 4.10. pontjában meghatározott módon regisztrált – természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban az „Ügyfél”, vagy az „Ügyfelek”) kiterjed.

2.4. Tárgyi hatály: a Szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltatónál az Ügyfél adatairól vezetett nyilvántartások kezelésével összefüggő teljes adatkezelési folyamatra.

 1. A Szabályzat elkészítésekor figyelembe vett fontosabb jogszabályok

3.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (az „Adatvédelmi Törvény”);

3.2. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

3.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 1. Értelmező rendelkezések

4.1 Személyes Adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

4.2 Különleges Adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

4.3 Adatállomány: a Szolgáltató rendszerében kezelt adatok összessége.

4.4 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

4.5 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

4.6 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az Oldalakon – az Ügyfelek által a 4.10 pontban rögzített Hozzájárulás alapján – megadott adatok vonatkozásban a Szolgáltató minősül Adatkezelőnek, tekintettel arra, hogy az adatokat a Szolgáltató az általa üzemeltetett szerveren tárolja.

4.7 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

4.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

4.9 Hibás Adat: helytelen, pontatlan vagy időszerűtlen adat.

4.10 Hozzájárulás: a leendő Ügyfél kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel Ügyfél beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes Adatok kezeléséhez (továbbiakban a „Regisztráció”).

4.11 Tiltakozás: az Ügyfél nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. Az Adatkezelésre, az Adatkezelőre, valamint az Adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok

5.1. Adatkezelés

5.1.1 Az Adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

5.1.2 Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Adatkezelő a felelős.

5.1.3 Az Adatkezelő a Személyes Adatokat az Adatvédelmi Törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján kezelhet. A Szolgáltató által kezelt Személyes Adatok köre:
(1) Vezeték és keresztnév
(2) Cégnév (opcionális)
(3) Szállítási cím
(4) Számlázási cím
(5) E-mail cím
(6) Telefonszám

5.1.4 Az Adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató az előfizetői szerződéseket Ügyfelei kéréseinek megfelelően tudja teljesíteni, valamint, hogy Ügyfeleinek az aktuális hírekről, ajánlatokról értesítést (a „Hírlevél”) küldjön elektronikus, postai úton, valamint telefonos megkeresés által („Közvetlen Üzletszerzés”), továbbá az Ügyfelek igényeinek felmérése, közvélemény kutatás, és a Szolgáltató fejlesztésének előmozdítása.

5.1.5 A Szolgáltató Adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

5.2. Adatfeldolgozás

5.2.1 Az Adatfeldolgozónak az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait az Adatvédelmi Törvény határozza meg.

5.2.2 Az Adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

5.2.3 A Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben az Adatkezeléssel kapcsolatos döntések végrehajtásához általa megbízott Adatfeldolgozót vegyen igénybe.

 1. Az adatok tárolása

6.1 A Szolgáltató az adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az Ügyfelek számára hozzáférhető, és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

6.2 A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az Adatkezelés biztonságának védelméről, amely az Adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. Az adatok felhasználása

7.1 Az adatok célhoz kötöttsége

7.1.1 Személyes Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. A Szolgáltató az 5.1.4 pontban felsorolt célok tekintetében kívánja az Ügyfelei adatait felhasználni.

7.1.2 Csak olyan Személyes Adat kezelhető, amely az 5.1.4 pontban meghatározott Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

 1. Adattovábbítás

8.1 Személyes Adatok törvény felhatalmazása alapján, vagy akkor továbbíthatók harmadik szervnek vagy személynek, ha az adatátadáshoz az Ügyfél hozzájárult, és ha az Adatkezelés feltételei az adatot átvevő szervezetnél vagy személynél minden egyes adatra nézve teljesülnek.

 1. Az adatok törlése, helyesbítése

9.1 A Regisztrációt vagy a kezelt adatokat törölni kell, ha
(1) az Ügyfél kéri;
(2) a Szolgáltató nem kíván az Ügyféllel kapcsolatot tartani;
(3) az Adatkezelés célja megszűnt. 9.2 Személyes Adatai helyesbítését, pontosítását az Ügyfél kérheti, a helyesbítésről és a törlésről az Ügyfelet elektronikus levélben értesíteni kell.

 1. Felelősségi szabályok

10.1 Jogellenes adatkezelés

10.1.1 Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a Személyes Adatok védelmének, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit.

10.1.2 Az adatvédelmi biztos a jogellenes Adatkezelés észlelése esetén az Adatkezelőt az Adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az Adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.

10.1.3 Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint Személyes Adatainak kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10.2 Szankciók

10.2.1 A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 177/A. §-a határozza meg és szankcionálja a jogosulatlan Adatkezelés és a Különleges Adatokkal való visszaélés legsúlyosabb eseteit.

10.2.2 A társadalomra veszélyesség szempontjából csekélyebb adatvédelmi jogsértéseket és szankcióit az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet határozza meg.

 1. Felelősség kizárása

11.1 A Szolgáltató Oldalainak tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. A Szolgáltató mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az Oldalai tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, tovább nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért. Az adatok és információk helyességét az egyedi esetekre vonatkozóan felül kell vizsgálni.

11.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Oldalakról elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Szolgáltató Oldalaira mutató internetes oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az Oldalak használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

12. Süti Kezelés

12.1 A weboldalunkon sütiket (cookie) használunk, melyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Használatuk segít hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A létrehozott sütik, nem tartalmaznak személyes adatokat, csak általános felhasználói információkat, melyek a weboldal működését segítik. Nem tartalmaznak olyan adatot, amivel beazonosíthatóak leszünk bárki más számára.

Mik azok a sütik?

A sütik (cookies) apró szöveges fájlok, amik információt tárolnak. A sütik az eszközén tárolódnak, amikor egy weboldalt meglátogat. A sütik segítik a weboldal megfelelő működését, és biztonságosabbá tételét, valamint a jobb felhasználói élmény biztosítását.

Sütik törlése

A böngészőjében Ön beállíthatja, hogy honnan fogad el sütiket, illetve blokkolhatja azok elhelyezését. Továbbá megtekintheti, hogy egyes oldalak, milyen sütiket helyeztek el eszközén. A sütik kezelése egyes böngészőnként eltérő lehet.

Termék a kosárba helyezve!
0 termék - Ft